Protecția muncii în Cluj

 


A. DOCUMENTAȚII PENTRU ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII ÎN DOMENIU S.S.M. (Securitate şi sănătate în muncă) și P.S.I. (Prevenirea și stingerea incendiilor):

a. Audit de conformitate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, la începerea activităţii:

Cuprinde verificarea condiţiilor de muncă şi întocmirea documentaţiei privitoare la:

Securitate și Sănătate în Muncă Cluj
 • Evaluarea riscurilor profesionale la locul de muncă pentru activităţile / meseriile din organigrama firmei.
 • Evaluarea riscurilor se face după metoda: Check-list „Risk Assessment Romania-Austria”.
 • Plan de Prevenire şi Protecţie și revizuirile conform prevederilor legislative;
 • Temantici de instruire-testare pentru toate categoriile de personal;
 • Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă, revizuiri și completări ale acestora;
 • Decizii ale administratorului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Evaluarea şi propunerea necesarului de echipament colectiv şi individual de protecţie;
 • Stabilirea necesarului de pictograme de semnalizare de securitate la locul de muncă;
 • Anexe la Fişa postului cu evidențierea factorilor de risc și atribuţiuni în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru fiecare lucrător;
 • Teste de verificare-la angajare și anuale;
 • Lista meseriilor şi echipamentelor care necesită autorizaţii şi întreţineri speciale-dacă este cazul;
 • Documentele necesare autorizării interne pentru meseriile care necesită autorizare specială-dacă este cazul;
 • Anexe la contractele cu terții, care să cuprindă specificații privind colaborarea în domeniul s.s.m. și obligațiile părților;
 • Reevaluările de risc, conform legislației în vigoare, la termene, schimbarea condițiilor de muncă, introducerea unor ehipamente de lucru sau tehnologii noi, etc.;
 • Organizarea și întocmirea documentelor necesare pentru desfășurarea activității Comitetulului de Securitate și Sănătate în Muncă (Decizii de numire, regulament de funcționare, etc.)-la nevoie.

 

b. Organizarea activităţii în domeniul situaţiilor de urgenţă și prevenirii și stingerii incendiilor:

Cuprinde verificarea condiţiilor de muncă şi întocmirea documentaţiei privitoare la:

 • Organizarea activității de prevenire și stingere a incendiilor;
 • Decizii ale administratorului în domeniul s.u./p.s.i.;
 • Instrucţiunile specifice în domeniul s.u./p.s.i.;
 • Tematicile pentru toate fazele de instruire;
 • Programul de instruire-testare-control intern;
 • Teste de verificare:-la angajare și anual;
 • Stabilirea necesarului de semnalizarea s.u. la locul de munca;
 • Concepția exercițiilor de alarmare, intervenție și evacuare;
 • Plane de alarmare, evacuare, stingere la incendiu;
 • Planșă cu organizarea apărării PSI.

 

c. Audit de conformitate în domeniul gestionării deșeurilor, la începerea activităţii:

Cuprinde studiu privind identificarea și clasificarea problemelor, cât și îndepărtarea lor:

 • Tipuri de deșeuri;
 • Cantități generate;
 • Recipienți de colectare;
 • Cantități de deșeuri valorificabile care pot fi colectate;
 • Oportunități de reducere , mai ales a deșeurilor periculoase.
 • Procedura de gestionare a deșeurilor;
 • Legislație;
 • Lista deșeurilor și locul unde se generează;
 • Documente conform H.G.- 856/2002;
 • Plan de reducere a deșeurilor-Reducere-Refolosire-Reciclare.

 

B. ACTIVITĂŢI CURENTE, PERIODICE:

a. S.S.M. și S.U./P.S.I.:

Cuprind:

Prevenirea și Stingerea Incendiilor și Situații de Urgență Cluj
 • Organizarea și coordonarea activității de prevenire și protecție și de instruire a lucrătorilor pentru toate fazele în domeniul s.s.m și s.u./p.s.i.; *La desfășurarea activității de instruire, participa un reprezentant al serviciului extern, pentru instruirea personalului.
 • Pregătirea conducătorilor locurilor de muncă în vederea instruirii la locul de muncă şi instruirii periodice a lucrătorilor din subordine;
 • Verificarea instructajului periodic s.s.m./s.u./p.s.i. al lucrătorilor, conform graficelor de instruire eleborate;
 • Controale periodice la locurile de muncă (se vor verifica mijloacele de muncă, mediul de muncă, sarcina de muncă și executantul);
 • Informarea angajatorului asupra deficiențelor constatate și propunerea de măsuri pentru remedierea acestora;
 • Prezentarea alături de reprezentantul angajatorului la controalele efectuate de către autoritățile în domeniu;
 • Întocmirea tuturor documentelor solicitate de inspectorii de muncă în cadrul controalelor;
 • Verificarea prin testare scrisă a modului de instruire a lucrătorilor (la angajare și anual);
 • Înregistrarea la I.T.M. Cluj a documentelor rezultate în urma desfășurării activității în domeniul s.s.m.;
 • Conceperea, organizarea şi conducerea exerciţiilor de alarmare, intervenţie și evacuare;
 • Actualizarea permanentă a documentației s.s.m. şi s.u./p.s.i.

 

b. Gestionare deșeuri:

 • Intocmirea la zi a formularelor prevazute de legislatie
 • Evident lunara –fisa deseului
 • Registru intern de evidenta a deseurilor predate- a formularelor de expeditie si transport a deseurilor
 • Raportari

 

C. CERCETAREA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ:

 • Eveniment, incident, accident ușor (sub 3 zile spitalizare):
 • Accident de muncă cu urmări grave (peste 3 zile spitalizare, invaliditate sau deces)
 • Întocmirea Dosarului de Cercetare de Accident şi prezentarea acestuia în faţa organelor de control

 

 


 

Prevenirea și Stingerea Incendiilor și Situații de Urgență

Organizarea activității în domeniul situațiilor de urgență:

1. Verificarea situației existente și propuneri de actualizare privitoare la:

Prevenirea și Stingerea Incendiilor și Situații de Urgență Cluj
 • Organizarea activității de prevenire și stingere a incendiilor;
 • Instrucțiunile specifice în domeniul situațiilor de urgență;
 • Tematicile pentru toate fazele de instruire;
 • Programul de instruire-testare;
 • Semnalizarea s.u. la locul de muncă;
 • Informarea angajatorului, în scris, asupra deficientelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă și propunerea de măsuri de prevenire și protecție;
 • Plan de intervenție la incendiu;
 • Plan de alarmare și evacuare;
 • Plan de depozitare;
 • Concepția exercițiului P.S.I.;
 • Alte activități de prevenire curente și periodice.

 

2. Activități lunare:

 • Acordarea de suport specializat angajatorului în fața organelor de control;
 • Instructaj introductiv general la angajare a lucrătorilor;
 • Pregătirea conducătorilor locurilor de muncă în vederea instruirii la locul de muncă și instruirii periodice a lucrătorilor din subordine și participarea la realizarea acestei activități;
 • Verificarea prin testare scrisă a modului de instruire a lucrătorilor;
 • Controlarea locurilor de muncă și anunțarea în scris a angajatorului asupra deficiențelor constatate și propuneri de remediere a acestora;
 • Actualizarea permanentă a documentației s.u.;
 • Alte activitati de prevenire curente și periodice.

 

 


 

Securitate și Sănătate în Muncă

Securitate și sănătate în muncă - Protecția muncii în Cluj

Întocmirea documentatiei în domeniul securității și sănătății în muncă:

Audit de conformitate în domeniul securității și sănătății în muncă, la începerea activității:
1. Cuprinde verificarea condițiilor de muncă și întocmirea documentației privitoare la:

 • Evaluarea riscurilor profesionale la locul de muncă pentru toate categoriile de activități/meserii;
 • Plan de Prevenire și Protecție;
 • Temantici de instruire-testare;
 • Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă;
 • Decizii ale administratorului în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • Evaluarea și propunerea necesarului de echipament colectiv și individual de protecție;
 • Semnalizarea de securitate la locul de muncă;
 • Anexe la Fișa postului cu atribuțiuni în domeniul securității și sănătații în muncă;
 • Teste de verificare;
 • Întocmirea tuturor documentelor solicitate de inspectorii de muncă în cadrul controalelor;
 • Lista meseriilor și echipamentelor care necesită autorizații și întrețineri speciale;
 • Organizarea Comitetului de Securitate și Sanatate în Muncă;
 • Alte documente necesare activității de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă.

 

2. Activități lunare:

 • Acordarea de suport specializat angajatorului în fața organelor de control;
 • Instructaj introductiv general la angajare a lucrătorilor;
 • Pregatirea conducătorilor locurilor de muncă în vederea instruirii la locul de muncă și instruirii periodice a lucrătorilor din subordine și participarea la realizarea acestei activități;
 • Verificarea prin testare scrisa a modului de instruire a lucrătorilor;
 • Controlarea locurilor de muncă și anunțarea în scris a angajatorului asupra deficiențelor constatate și propuneri de remediere a acestora;
 • Coordonarea activității Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă;
 • Actualizarea permanenta a documentației s.s.m.;
 • Alte activități de prevenire curente și periodice.


3. Cercetarea accidentelor de munca:

 • Întocmirea Dosarului de Cercetare de Accident și prezentarea acestuia în fața organelor de control.